Plan: Buitengebied Zuid
Idn: NL.IMRO.0758.BP2009059001-0401
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Vastgesteld
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Buitengebied Zuid.

Artikel 5 Agrarisch met waarden - natuur- en landschapswaarden

 

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Agrarisch met waarden- natuur- en landschapswaarden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. duurzaam agrarisch grondgebruik en agrarische bedrijfsuitoefening, niet zijnde intensieve veehouderijen en glastuinbouwbedrijven tenzij deze als zodanig zijn aangeduid, welke zijn afgestemd op behoud van landschappelijke en natuurlijke waarden in samenhang met de waterhuishouding met de bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en permanente en tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen;

 2. behoud, herstel en/of ontwikkeling van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en abiotische waarden;

 3. verspreid liggende legale bebouwing zoals die aanwezig is ten tijde van het als ontwerp ter inzage leggen van dit plan;

 4. extensief recreatief medegebruik.

 

5.2 Bouwregels

Op of in de tot Agrarisch met waarden- natuur- en landschapswaarden bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd noodzakelijk voor en ten dienste van de genoemde bestemming, waaronder teeltondersteunende voorzieningen met dien verstande dat:

 1. alle bebouwing, met uitzondering van terreinafscheidingen tot een hoogte van maximaal 1,50 meter en voorzieningen ten behoeve van het extensief recreatief gebruik, binnen het aangegeven bouwvlak dienen te worden gebouwd;

 2. per bouwvlak slechts één agrarisch bedrijf, niet zijnde een niet-grondgebonden bedrijf, aanwezig mag zijn tenzij op de verbeelding anders is aangeduid;

 3. goothoogte gebouwen: maximaal 7 meter;

 4. bouwhoogte: maximaal 10 meter met uitzondering van kassen waarvan de bouwhoogte maximaal 8 meter mag bedragen;

 5. de bebouwing als bedoeld in 5.1 onder c mag worden gehandhaafd in zijn huidige omvang en als zodanig ook geheel worden vervangen;

 6. de nieuwbouw of renovatie van kassen is slechts toegestaan binnen een bouwvlak voorzien van de aanduiding "glastuinbouw" tenzij het betreft de bouw van permanente teeltondersteunende kassen in welk geval deze een maximale oppervlakte mogen hebben van 5000 m2;

 7. per bouwvlak mag slechts één bedrijfswoning aanwezig zijn c.q. gebouwd worden, met uitzondering van de locaties ter plaatse van de aanduiding 'wonen niet toegestaan', met een inhoud van maximaal 750 m³;

 8. voor het wonen mag per bedrijfswoning een of meerdere bijgebouwen aanwezig zijn met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 75 m², een goothoogte van maximaal 3 meter en een bouwhoogte van maximaal 5 meter;

 9. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor wat betreft erfafscheidingen maximaal 2 meter mag bedragen, voor wat betreft voerkuilen maximaal 2,50 meter en voor het overige 4 meter mag bedragen met uitzondering van mest-, voeder-, CO2- of watersilo's en kleine windmolens waarvan de maximale hoogte 16 meter mag bedragen;

 10. met betrekking tot het bouwen van gebouwen groter dan 500 m2 wordt, voordat een bouwvergunning wordt verleend advies ingewonnen bij de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen.

 

5.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van de bouwregels:

 1. voor het bouwen en het in stand houden van bouwwerken voor het maximaal een maal per kalenderjaar te houden hippisch wedstrijdsportevenement, voor zover deze bouwwerken gerealiseerd worden op gronden ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone-ontheffingsgebied' met dien verstande dat:

  1. het evenement, inclusief opbouwen en afbreken, maximaal 3 weken per kalenderjaar in beslag mag nemen;

  2. de landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden en functies door de bouwwerken niet onevenredig worden geschaad;

  3. uit een bij het verzoek om ontheffing te overleggen milieueffectenstudie blijkt dat als gevolg van het evenement geen onherstelbare schade zal worden toegebracht aan de flora en fauna c.q. de natuur- en landschapswaarden in het gebied;

  4. geen ontheffing wordt verleend indien een andere geschikte locatie voor een dergelijk evenement beschikbaar en gebruiksklaar is.

 2. voor het toestaan en inrichten van een verblijfsrecreatieve voorziening in de bedrijfswoning of een bestaand bijgebouw in de vorm van een pension of een bed en breakfast met dien verstande:

  1. de bedrijfswoning geschikt blijft voor zelfstandige bewoning;

  2. maximaal 400 m² bedrijfsbebouwing voor deze functie mag worden gebruikt met dien verstande dat indien sprake is van een niet langer in bedrijf zijnd agrarisch bedrijf de overige bebouwing dient te worden gesloopt voor zover dit geen cultuurhistorisch waardevolle bebouwing betreft;

  3. de bedrijfswoning of het bijgebouw ten behoeve van deze functie niet mag worden uitgebreid;

  4. voor zover de locatie is gelegen ter plaatse van de aanduiding 'functieverruimingsgebied' maximaal 15 slaapplaatsen aanwezig mogen zijn en voor zover deze daar buiten is gelegen maximaal 6 slaapplaatsen;

  5. er geen cumulatie plaatsvindt met overige vormen van recreatie;

  6. de agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bedrijven niet worden beperkt;

  7. de te ontwikkelen activiteiten geen onevenredige verkeersaantrekkende werking hebben in die zin dat geen aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn dan wel de verkeersveiligheid ter plaatse niet in het gedrang komt.

 3. voor het verbouwen van een bijgebouw tot afhankelijke woonruimte in het kader van de mantelzorg met dien verstande dat:

  1. maximaal 75 m2 van het bijgebouw hiervoor mag worden aangewend;

  2. het te verbouwen bijgebouw een ruimtelijke eenheid vormt met de woning;

  3. de zorgvraag dient afgeleid te kunnen worden uit een indicatie in het kader van Wet maatschappelijke ondersteuning en dient beperkt te blijven tot het verlenen van zorg aan familieleden;

  4. de afhankelijke woonruimte mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de omgeving;

  5. er mag geen strijd ontstaan met milieuregelgeving op het gebied van geluid en geur en mag geen belemmering opleveren in het kader van de bedrijfsvoering voor omliggende bedrijven;

  6. zodra de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen het gebruik van het bijgebouw als afhankelijke woonruimte moet worden beëindigd.

 4. van het bepaalde in lid 5.2 onder a voor het bouwen van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen voor zover kan worden aangetoond dat het oprichten hiervan geen onevenredige effecten heeft op de aanwezige natuur- en landschapswaarden en de bouwhoogte van de voorzieningen niet meer bedraagt dan 2,50 meter.

 5. van het bepaalde in lid 5.2 onder c en d tot een maximale hoogte van respectievelijk 9 en 15 meter indien dit is ingegeven vanuit dierwelzijnseisen of andere milieuaspecten met dien verstande dat deze ontheffing niet van toepassing is op kassen.

 6. van het bepaalde in 5.2 voor de bouw van tijdelijke bouwwerken ten behoeve van het bouwen van een carnavalswagen met dien verstande dat:

  1. deze binnen een bouwvlak worden geplaatst;

  2. deze geen grotere hoogte hebben dan 10 meter;

  3. deze geen grotere oppervlakte hebben dan 250 m2;

  4. deze maximaal gedurende 6 maanden per jaar mogen worden geplaatst en na afloop van die termijn dienen te worden verwijderd.

5.4 Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 24 lid 24.2:

 1. voor het maximaal een maal per kalenderjaar houden van een hippisch wedstrijdsportevenement, voor zover dit evenement wordt gehouden op gronden ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone-ontheffingsgebied' met dien verstande dat:

  1. het evenement, inclusief opbouwen en afbreken, maximaal 3 weken per kalenderjaar in beslag mag nemen;

  2. de landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden en functies door de bouwwerken niet onevenredig worden geschaad;

  3. uit een bij het verzoek om ontheffing te overleggen milieueffectenstudie blijkt dat als gevolg van het evenement geen onherstelbare schade zal worden toegebracht aan de flora en Fauna c.q. de natuur- en landschapswaarden in het gebied;

  4. geen ontheffing wordt verleend indien een andere geschikte locatie voor een dergelijk evenement beschikbaar en gebruiksklaar is.

 2. het toestaan van nevenactiviteiten en/of activiteiten in het kader van de verbrede landbouw met dien verstande dat:

  1. ter plaatse een agrarisch bedrijf als hoofdfunctie aanwezig is en wordt gehandhaafd;

  2. de activiteit(en) na beëindiging van de agrarische functie niet meer is(zijn) toegestaan en moet(en) worden beëindigd;

  3. voor de activiteiten in totaal qua bebouwing maximaal 400 m² mag worden aangewend waarvan voor huisverkoop van eigen geproduceerde producten maximaal 100 m² mag worden gebruikt en voor ondergeschikte horeca-activiteiten maximaal 50 m²;

  4. buitenopslag ten behoeve van de gewenste functie niet is toegestaan;

  5. de uitoefening van de activiteit geen uitbreiding van de bebouwing of uitbreiding van het bouwvlak tot gevolg mag hebben;

  6. de te ontwikkelen activiteiten geen onevenredige verkeersaantrekkende werking hebben in die zin dat geen aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn dan wel de verkeersveiligheid ter plaatse niet in het gedrang komt.

 3. van het bepaalde in artikel 24, lid 24.2 onder a voor het gebruik van een gebouw voor het bouwen van een carnavalswagen met dien verstande dat het gebruik slechts is toegestaan gedurende maximaal 6 maanden per jaar.

 

5.5 Aanlegvergunning

Ten aanzien van het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden is het bepaalde in artikel 24 lid 24.6.1 van toepassing.

5.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en met inachtneming van het bepaalde in artikel 24 lid 24.5 van deze bestemmingsregels het bestemmingsplan te wijzigen:

 1. te wijzigen ten behoeve van het vergroten en/of veranderen van de vorm van het 'bouwvlak' met dien verstande dat:

  1. de oppervlakte van het agrarisch bouwvlak niet groter wordt dan 1,5 ha voor zover deze niet zijn voorzien van een aanduiding 'glastuinbouw' in welk geval geen uitbreiding van het bouwvlak mag plaatsvinden met dien verstande dat indien het bouwvlak aan zijn maximum zit dit nog eenmalig met maximaal 15% mag worden uitgebreid indien dit noodzakelijk is vanuit dierwelzijns- of andere milieueisen;

  2. uitbreiding van het bouwvlak noodzakelijk is om de continuïteit van het bedrijf voor langere tijd te waarborgen en een ingediend bouwplan daartoe aanleiding geeft;

  3. een bouwvlak met de aanduiding intensieve veehouderij slechts mag worden vergroot ten behoeve van de uitbreiding van de gebouwen uit milieu- en of dierwelzijnseisen;

  4. uitbreiding van het bouwvlak verantwoord is vanuit natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, water- en bodemhuishoudkundige of milieuhygiënische aard;

  5. de ruimtelijke kwaliteit aantoonbaar wordt verbeterd middels plaatsing van de bebouwing en of landschappelijke inpassing van de bebouwing hetgeen verzekerd wordt middels een in te dienen erfinrichtingsplan;

  6. vooraf advies wordt ingewonnen bij de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen.

 2. voor het deels wijzigen van de bestemming 'Agrarisch' met de aanduiding 'bouwvlak' in de bestemming 'Wonen' en het restant van het 'bouwvlak' te verwijderen met dien verstande dat:

  1. gebleken is dat de locatie ongeschikt is voor agrarisch hergebruik;

  2. sanering in redelijkheid niet kan worden verlangd;

  3. de agrarische ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen bedrijven niet worden beknot;

  4. aan cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden en milieuhygiënische en water- en bodemhuishoudkundige aspecten geen onevenredige schade wordt toegebracht;

  5. de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt, en deze sloop afdoende is verzekerd, waarbij 15% met een maximum van 200 m², mag worden gehandhaafd als bijgebouw tenzij het cultuurhistorisch waardevolle bebouwing betreft hetgeen blijkt uit het feit dat deze gebouwen zijn aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument dan wel de cultuurhistorische waarde afdoende blijkt uit een overgelegd bouwhistorisch onderzoek.

 3. voor wijziging van de bestemming in de bestemming 'Natuur' voor de realisatie van een ecologische verbinding;

 4. voor het verwijderen van de aanduiding 'wonen niet toegestaan' voor het oprichten van een eerste bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf met dien verstande dat:

  1. het een volwaardig agrarisch bedrijf betreft;

  2. de te bouwen woning noodzakelijk is om de continuïteit van het bedrijf voor langere tijd te waarborgen;

  3. de bouw van een woning verantwoord is vanuit natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, water- en bodemhuishoudkundige of milieuhygiënische aard;

  4. voldaan wordt aan het gestelde in lid 5.2 van dit artikel ten aanzien van bedrijfswoningen;

  5. vooraf over de volwaardigheid van het bedrijf en noodzakelijkheid van de bouw van een woning en de continuïteit van het bedrijf advies wordt ingewonnen bij de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen.