Plan: Buitengebied Zuid
Idn: NL.IMRO.0758.BP2009059001-0401
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Vastgesteld
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Buitengebied Zuid.

Artikel 7 Bedrijventerrein

 

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijventerrein gronden zijn bestemd voor:

  1. bedrijven en inrichtingen welke voorkomen in de categorieën 1 t/m 3 van de als bijlage A bij deze regels zijn opgenomen in de lijst van Bedrijven en inrichtingen en bedrijen van een hogere categorie mits deze qua milieubelasting zijn gelijk te stellen met een categorie-3-bedrijf bij de opzet waarvan een parkachtige opzet wordt nagestreefd;

  2. nutsvoorzieningen;

  3. verkeer, zoals ontsluitings- en toegangswegen en parkeervoorzieningen, waaronder een carpoolplaats;

  4. groenvoorzieningen inclusief water;

  5. geluidwerende voorzieningen;

  6. horeca in de vorm van één restaurant, één hotel of één combinatie hiervan.

 

7.2 Bouwregels

Op of in de tot Bedrijventerrein bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming met dien verstande dat:

  1. de bebouwing wordt gesitueerd binnen het bouwvlak;

  2. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak maximaal 30 % mag bedragen;

  3. de hoogte van de gebouwen maximaal 8 met mag bedragen met dien verstande dat over een bebouwd oppervlak van 2000 m2 de hoogte maximaal 70 meter mag bedragen;

  4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor zover het betreft terreinafscheidingen maximaal 2 meter en overige maximaal 12 meter.