Plan: Buitengebied Zuid
Idn: NL.IMRO.0758.BP2009059001-0401
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Vastgesteld
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Buitengebied Zuid.

Artikel 9 Cultuur en ontspanning

 

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Cultuur en ontspanning aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. kinderboerderij ter plaatse van de aanduiding;
  met de daarbij behorende kantinegelegenheid en instructie- en tentoonstellingsruimte;

 2. muziekschool ter plaatse van de aanduiding;

 3. groenvoorzieningen;

 4. verkeersvoorzieningen waaronder parkeren.

 

9.2 Bouwregels

Op of in de tot Cultuur en ontspanning bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd noodzakelijk voor en ten dienste van de genoemde bestemming, met dien verstande dat:

 1. gebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd;;

 2. bedrijfsgebouwen met maximaal 15 % van het bestaande bebouwde oppervlak ten tijde van het als ontwerp ter inzage leggen van dit plan mogen worden uitgebreid;

 3. de bouwhoogte van de gebouwen mag maximaal 10 meter bedragen;

 4. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 5 meter bedragen met uitzondering van terreinafscheidingen waarvan de hoogte maximaal 2,50 meter mag bedragen;

 5. indien ten tijde van het in ontwerp ter inzage leggen van het bestemmingsplan de maatvoering van gebouwen en/of het aantal dienstwoningen hetgeen hiervoor is bepaald overschrijdt, geldt de bestaande maatvoering voor deze gebouwen c.q. het aantal aanwezige dienstwoningen als maximum.