Plan: Buitengebied Zuid
Idn: NL.IMRO.0758.BP2009059001-0401
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Vastgesteld
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Buitengebied Zuid.

Artikel 13 Maatschappelijk

 

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. maatschappelijke voorzieningen;

 2. wonen voor zover gerelateerd aan de bestemming;
  met de daarbij behorende:

 3. wegen en paden;

 4. parkeervoorzieningen;

 5. groenvoorzieningen;

 6. speelvoorzieningen;

 7. water;

 8. tuinen, erven en terreinen.

 

13.2 Bouwregels

Op of in de tot Maatschappelijk bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd noodzakelijk voor en ten dienste van de genoemde bestemming met dien verstande dat:

 1. gebouwen uitsluitend binnen een bouwvlak mogen worden gebouwd;

 2. de bouwhoogte van een gebouw niet meer mag bedragen dan 15 meter;

 3. per bouwvlak is één bedrijfswoning toegestaan met een inhoud van maximaal 750 m3 en een goot- en bouwhoogte van respectievelijk maximaal 4,50 meter en 9 meter alsmede één vrijstaand bijgebouw ten behoeve van het wonen van maximaal 75 m² en met een goot- en bouwhoogte van respectievelijk 3 meter en 5,50 meter;

 4. uitbreiding van het bebouwd oppervlak is toegestaan tot maximaal 15% van het totale bebouwde oppervlak zoals dat aanwezig is op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan;

 5. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

  1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;

  2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals lichtmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen.